در این گروه سنی با توجه به علم روانشناسی، کودکان توانایی یادگیری را فقط و فقط از طریق کار با محیط فیزیکی اطراف خود دارند (مهد زبان انگلیسی). بنابراین، آموزش از طریق بازی و با بهره گیری از جدیدترین روش ها صورت می پذیرد. کتاب های First Friends و Little Friends برای گروه سنی 5 تا 7 سال طراحی شده اند که پیش درآمدی بر کتاب های Family& Friends می باشند