دوره زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ela

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Neuvo Prisma با تمرکز بر روی هر چهار مهارت اصلی به طور همزمان، زبان اسپانیایی را به شیوه ای نوین و پویا به شما آموزش می دهد. کلاس های آموزش زبان اسپانیایی به صورت دو روز در هفته برگزار می شوند.مدت زمان هر جلسه اسپانیایی نیز 120 دقیقه است.

ترم ها کتاب
A1 - 4 A1 - 3 A1 - 2 A1 - 1 Neuvo Prisma A1
A2 - 4 A2 - 3 A2 - 2 A2 - 1 Neuvo Prisma A2
B1 - 4 B1 - 3 B1 - 2 B1 - 1 Neuvo Prisma B1
B2 - 4 B2 - 3 B2 - 2 B2 - 1 Neuvo Prisma B2
C1 - 4 C1 - 3 C1 - 2 C1 - 1 Neuvo Prisma C1