دانشجوی محترم٬

نظر سنجی پیش روی شما برای ارتقای سطح خدمات رسانی این مجموعه فوق العاده حائز اهمیت میباشد. لذا برای حفظ و افزایش سطح آموزشی و رفاهی در پر کردن آن دقت لازم را داشته باشید.